Navigácia

Učebný plán

Škola

G y m n á z i u m    Školská 8,  017  01  P o v a ž s k á   B y s t r i c a

 

 

Experimentálne overovanie:

Inovácia výchovnovzdelávacieho programu na Gymnáziu v Považskej Bystrici (ŠVP) – v náväznosti na projekt ŠPÚ: Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského vzdelávania (RVP)

 

 

Učebný plán:

 

 

1.roč

2.roč.

3.roč

4.roč

spolu

poznámka

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

2

 

/JAK-2,

LIT-0/

 

 

3

 

/JAK-2

LIT-1/

 

 

4

 

/JAK-2

LIT-2/

 

3

 

/JAK-1

LIT-2/

 

12

 

/JAK-7

LIT-5/

JAK - jazyk a komunikácia

LIT - literatúra

Anglický jazyk

4

4

5

3

16

 

Cudzí jazyk

3

3

2

3

11

 

Náuka o spoločnosti

1

2

 

 

3

 

Dejepis

2

1

 

 

3

 

Geografia

1

1

 

 

2

 

Matematika

4

4

 

 

8

 

Informatika

2

1

 

 

3

 

Fyzika

2

2

 

 

4

 

Chémia

2

2

 

 

4

 

Biológia

2

1

 

 

3

 

Etická / náboženská výchova

1

1

 

 

2

 

Estetická výchova

2

0

 

 

2

 

Telesná výchova

2

2

2

2

8

 

Regionalistika

0

1

 

 

1

 

Projekt

0

2

 

 

2

 

Sebariadenie

2

1

 

 

3

 

Voliteľné  predmety

0

0

18

18

36

 2  a  4 -  hodinové bloky

Spolu

32

31

31

29

123

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium , ul. Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica
    Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica
  • +421 x 4321530

Fotogaléria