Navigácia

PaedDr. Miroslav Skladaný

Chémia 1.roč

 

CHÉMIA 1. ročník


Milí moji študenti!

Na tejto stránke nájdete aktuálne témy, pokyny a materiály

pre štúdium CHÉMIE v 1. ročníku.

 


Odporúčaná literatúra:   učebnica chémie pre gymnázia

 

Zaujímavá stránka plná zaujímavostí a histórie z chémie:    http://chemgeneration.com/sk

Téma Poznámky

Látka, zmesi, roztoky

Odkazy:                                


Prezentácia:          

CH1u-roztoky.ppt

 

 

Časticové zloženie látok

Atóm (zloženie atómu)

Prezentácia:          

CH1u-Atom.ppt


Zbierka:                              

CH1-Atom_zbierka.doc


Odkazy:                                

Časticové zloženie látok - Atóm

(orbitál, elektrónová vrstva,

elektrónová konfigurácia)

Prezentácia:          

CH1u-Kvantovy_model_atomu.zip


Zbierka:                               

CH1-Elektronovy_obal_zbierka_uloh.doc

CH1-Stavba_atomov_a_ionov.zip  


Odkazy:                                 


 

 

Základné charakteristiky látok

hmotnosť, n, NA

Prezentácia:          

CH1u-Zakladne_charakteristiky_latok.ppt

CH1u-charakteristiky_latokII._(n_M).ppt


 

 

 

Prvok, PSP

Odkazy:                                      


Zbierka:                                     

CH1u-PSPv.doc                         

Chemická  zlúčenina,

chemická väzba

Prezentácia:          

CH1-Chemicka_vazba.zip

CH1-polarita_vazby.zip


Odkazy:                                      


Po častiach (z Planéty vedomostí):

 

 


Prezentácia:            

CH1u-vodikova_vazba.zip 


Odkazy:                                       


 

Prezentácia:            

CH1-Koordinacna_vazba.zip


Odkazy:                                       

donorovo-akceptorová väzba1 

Donorno-akceptorná (koordinačná) väzba

Donorno-akceptorná väzba v amónnom katióne

 


Zbierka:                                    

CH1-Vazba.doc        

CH1u-vazba_opakovanie.doc

Názvoslovie anorganických

zlúčenín

Odkazy:                                       

 


deň poslednej aktualizácie: 21.1.2016       

Milí študenti1.C!

Priebežne si riešte úlohy z vytlačených materiálov,

ktoré sú v digitálnej podobe uvedené nižšie s výsledkami pre tých,

ktorí chýbali na hodinách.

za DÚ si riešte úlohy aj v "starej" knihe

s názvom: "Ako tvoriť názvy a vzorce anorganických látok".

 


Domáca úloha:                      

na precvičenie (priebežne):

kniha: Ako tvoriť názvy a vzorce anorganických látok
                                                                ("stará" kniha formátu A5)

   str. 26 (tabuľka)

   str. 30 (tabuľka)

   str. 31 (tabuľka)

   str. 32 (tabuľka)

   str. 42, 43  (príklady: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

    str. 45 (tabuľka)

   str. 61  príklady 1, 2, 3, 4


Domáca úloha:                      

na precvičenie (priebežne):

kniha: Ako tvoriť názvy a vzorce anorganických látok
                                                                ("stará" kniha formátu A5)

   str. 48 (tabuľka)

   str. 61  (príklad 5)

   str. 62  (príklad 6)


Domáca úloha:                      

na precvičenie (priebežne):

kniha: Ako tvoriť názvy a vzorce anorganických látok
                                                                ("stará" kniha formátu A5)

   str. 54 (tabuľka)

   str. 55 (tabuľka)

   str. 62  (príklad 8, 9, 10, 11, 12)

   str. 63  (príklad 13)


názvoslovie solí 1

názvoslovie solí 2 (obrázok)

názvoslovie solí 3 (video)

názvoslovie 4 (konkrétne: názvoslovie solí 5)

názvoslovie solí 6


Zbierka:                                    

CH1u-nazvoslovie.pdf (s výsledkami)

CH1u-nazvoslovie_dvojprvkovych_zlucenin.docx

CH1u-nazvoslovie_kyselin_a_soli_teoria.docx

Chemická reakcia,

chemická rovnica

Typy chemických reakcií

 

Prezentácia:            

CH1u-Chemicke_reakcie.zip

CH1u-chemicke_rovnice.zip


Odkazy:                                       

typy chem. reakcií 1

typy chem. reakcií 2

zrážacia reakcia

komplexotvorné 1

komplexotvorné 2

protolytické

Typy reakcií (Planeta vedomosti,all-in-one)

 

Termochémia

Prezentácia:             

CH1u-Termochemia.ppt


Odkazy:                                        

•Zmena entalpie a kalorimetria

•Štandardná zmena entalpie. Hessov zákon

•Zmeny entalpie v procese rozpúšťania

Energetické zmeny počas procesov (Planeta vedomosti,all-in-one)

Zmena entalpie a kalorimetria (Planeta vedomosti,all-in-one)

Štandardná zmena entalpie. Hessov zákon (Planeta vedomosti,all-in-one)

 

Chemická kinetika

 

Prezentácia:            

CH1u-Chemicka_kinetika.zip


Laboratórne cvičenie     

Faktory_ovplyvnujuce_rychlost_chem_reakcii.doc


Odkazy:                                        

 Zrážková teória (Planeta vedomosti,all-in-one)

 Rýchlosť chemickej reakcie (Planeta vedomosti,all-in-one)

 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie (Planeta vedomosti,all-in-one)

 Vplyv teploty a katalyzátora na rýchlosti reakcií (Planeta vedomosti,all-in-one)

 Skúmanie vplyvu veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť reakcie (Planeta vedomosti,all-in-one)

 Vplyv veľkosti povrchu tuhých látok (Planeta vedomosti,all-in-one)


Zbierka:                                     

CH1-Chemicka_kinetika_zbierka.doc

 

   
Chemická rovnováha

 

Prezentácia:            

CH1u-Chemicka_rovnovaha.zip


Odkazy:                                       

Princíp akcie a reakcie ( Le Chatelierov princíp

Princíp akcie a reakcie 2 

Rovnováha1 (čas: od 4:25 do 8:25)

Rovnováha2 

Rovnováha3 

Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu (Planeta vedomosti,all-in-one)


Domáca úloha:                      

10.3 Otázky a úlohy  str. 135 (všetky príklady)


Zbierka:                                    

CH1u-CHEMICKa_ROVNOVaHA_zbierka.doc

 

Redoxné reakcie

Prezentácia:            

CH1u-redoxne_reakcie.zip


Odkazy:                                       

redoxné reakcie1 

redoxné reakcie2

Typy reakcií (od strany č. 4, Planeta vedomosti,all-in-one)

Redoxné reakcie (Planeta vedomosti,all-in-one)

Elektrochemický rad napätia kovov (Planeta vedomosti,all-in-one)

Elektrolýza. Časť I. (Planeta vedomosti,all-in-one)

Galvanické články (Planeta vedomosti,all-in-one)

Redoxné reakcie okolo nás  (Planeta vedomosti)

Určovanie oxidačno–redukčných reakcií (Planeta vedomosti)

Zmeny v oxidačných stavoch v redoxných reakciách (Planeta vedomosti)

 

Protolytické reakcie

Prezentácia:             

CH1u-teoria_kyselin_a_zasad.ppt


Odkazy:                                       

protolytické reakcie1 

Brønsted–Lowryho teória kyselín a zásad. Autoprotolýza vody (Planeta vedomosti,all-in-one)

Soli vo vodných roztokoch (Planeta vedomosti,all-in-one)

Disociácia kyselín, zásad a solí  (Planeta vedomosti,all-in-one)

pH ako všeobecná miera kyslosti (Planeta vedomosti,all-in-one)

 


Zbierka:                                    

CH1u-protolyticke_zbierka.doc

 

 

Vodík, kyslík, voda, vzduch

Prezentácia:            

CH1u-vodik.ppt

CH1u-kyslik.ppt

CH1u-vodik__kyslik_voda_vzduch.ppt

 

čistenie vody 

 

 

Vzácne plyny

Odkazy:                                        

 

 

 

 

 

Halogény a zlúčeniny halogénov

Odkazy:                                        

Prvky VII. A skupiny

Reakcie halogénov

dôkaz halogenidov

 

Síra a jej zlúčeniny

Pracovný list:        

CH1u-sira_a_jej_zluceniny.doc


Odkazy:                                        

 

Horenie síry v kyslíku

Teploty topenia a varu fosforu, síry, chlóru a argónu

Oxidy chlóru a síry

Dusík a jeho zlúčeniny

Pracovný list:        

CH1u-Dusik_a_jeho_zluceniny.doc


Odkazy:                                        

 

Fosfor

Odkazy:                                        

 

Horenie fosforu v kyslíku

Oxidy fosforu a kremíka

Teploty topenia a varu fosforu, síry, chlóru a argónu

Uhlík a jeho zlúčeniny

 

Odkazy:                                        


 

Kovy

 

Odkazy:                                        


 

Hliník a jeho zlúčeniny

 

Odkazy:                                        

 

 

 

 


Citáty:       Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám. (Neznámy autor)

Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme sa pre školu, ale pre život. (Seneca)

Filmový horor zo školského prostredia - sedem nedostatočných. (Václav Dušek)

Dobrá príprava – polovičná výhra.

Nikdy nepodceňujte dôležitosť vytrvalosti.

Opravy treba robiť zavčasu, v búrke sa nám už plachtu nepodarí zaplátať.

Chceš realizovať svoje sny? Prebuď sa!

Odkladanie robí ľahkú vec ťažkou a ťažkú vec nemožnou.

Čas sú peniaze a odklad zlodej času.

Trpezlivosť je nevyhnutnou súčasťou génia.

Múdry je ten, kto sa vie učiť od druhých.

Ak chceš byť rozumný, nauč sa rozumne pýtať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.

Ten, kto nič nerobí, nemá sa z čoho poučiť.

Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode.

Len pracovitosť, húževnatosť a vytrvalosť plodí úspech.

Od úspechu vás delí len a len váš postoj.

Nie pre každého človeka má hodina 60 minút, deň 24 hodín. Každý má toľko minút, hodín, koľko ich využije.

Genialita je 1 % zanietenia a 99 % potu..

 

http://dum.rvp.cz/materialy/redoxni-reakce-2.html

https://sites.google.com/site/balovamhtml/9-rocnik/9-redoxni-reakce

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium , ul. Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica
    Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica
  • +421 x 4321530

Fotogaléria